+31 6 133 300 70

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algmene Voorwaarden Amazing African Trips

Versie januari 2020 

Amazing African Trips organiseert reizen voor individuele reizigers en kleine groepen. Dit doe we met een zelf vormgegeven aanbod van diverse self-drive reizen en deels-gegidste en gegidste reizen in zuidelijk en oostelijk Afrika. Daarbij maakt Amazing African Trips gebruik van lokale touroperators waarmee Amazing African Trips een eigen vaste samenwerking heeft.

Amazing African Trips stelt alles in het werk om de afstemming met haar klanten, de organisatie en de uitvoer van haar reizen, zo goed mogelijk te laten verlopen. Om dit op een juiste wijze te kunnen garanderen, hanteren we de volgende algemene voorwaarden welke hun oorsprong vinden in de Wet op de Reisovereenkomst artikel 7:500 t/m 513 van het Burgerlijk Wetboek

Als u bij Amazing African Trips een reis boekt, gaat u een overeenkomst aan en gelden de boekings- en reisvoorwaarden zoals opgenomen in dit document en gaan we ervan uit dat u als opdrachtgever, maar tevens al uw medereizigers, kennis hebben genomen van deze voorwaarden, deze begrepen heeft en akkoord gaan met de inhoud.

Begripsbepaling

De reisorganisator:  degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde reizen aanbiedt, of degene die in de uitoefening van zijn bedrijf als tussenpersoon optreedt van een niet in Nederland gevestigde reisorganisator, wordt jegens zijn wederpartij als reisorganisator aangemerkt.

De reisovereenkomst:   de overeenkomst waarbij een reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede ten minste twee van de volgende diensten: vervoer, verblijf en andere met de reis samenhangende toeristische dienst.

De reiziger:  de wederpartij van de reisorganisator, degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of degene aan wie overeenkomstig artikel 506 de rechtsverhouding tot de reisorganisator is overgedragen. 

Artikel 1 Reizigers: Hoofdboeker

De reiziger is geheel aansprakelijk jegens Amazing African Trips voor alle verplichtingen die voortvloeien uit de reisovereenkomst. Wanneer er sprake is van meerder personen voor één boeking, dan fungeert het adres van de hoofdboeker als correspondentieadres en deze ontvangt hierop de boekingsbevestiging en de factuur. De hoofdboeker is voor zijn deel verantwoordelijk en de overige deelnemers voor hun deel. De hoofdboeker is echter wel verantwoordelijk voor de algehele betaling alsmede voor het verstrekken van de reisinformatie aan de medereizigers. 

Artikel 2 De overeenkomst 

2.1  De reiziger verstrekt alle nodige gegevens aan Amazing African Trips welke nodig zijn voor het afsluiten van de reisovereenkomst en de uitvoering daarvan. 

2.2  De reiziger kan een keuze maken uit de door Amazing African Trips aangeboden reisopties. In overleg wordt dit reisplan, eventueel op enkele punten iets aangepast, omgezet naar het definitieve reisplan. op 

2.3  Voor de totstandkoming van een eigen niet standaard reisplan kan de klant overwegen Amazing African Trips eerst een opdracht te geven. Amazing African Trips zal gezamenlijk met de reiziger inventariseren welke reiswensen er zijn om te komen met een voorstel van een individueel reisplan. Amazing African Trips zal hiervoor een offerte opstellen en na acceptatie zal Amazing African Trips alle in de opdracht beschreven werkzaamheden uitvoeren om zo te komen tot het juiste individuele reisvoorstel. Bij een definitief akkoord van de klant wordt dit individuele reisplan omgezet in het definitieve reisplan.  

2.4 Het definitieve reisplan zal na akkoord door Amazing African Trips omgezet worden in de reisovereenkomst. De reisovereenkomst zal aan de hoofdboeker worden toegezonden ter ondertekening. De reisovereenkomst gaat na ondertekening direct in. Na het afsluiten van de reisovereenkomst nog doorvoeren van wijzigingen kan, maar daar zijn extra kosten aan verbonden zoals beschreven in artikel 2 lid 2.4 of gelden de regels voor annulering zoals beschreven in artikel 4 lid 4.5  

2.5  Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door Amazing African Trips algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa, ( internationaal ) rijbewijs en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger worden verstrekt. De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerdere verkregen informatie intussen niet gewijzigd is. 

2.6 Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger tot 28 dagen voor vertrek verzoeken tot het doorvoeren van wijzigingen. Wanneer de wijziging niet het karakter heeft van een annulering zal over het verzoek zo spoedig mogelijk worden beslist. Per wijziging brengt Amazing African Trips een bedrag in rekening van € 45,- excl. BTW te vermeerderen met de door de dienstverlener in rekening te brengen kosten.   

Artikel 3  Betalingen 

3.1  Wanneer Amazing African Trips de getekende reisovereenkomst retour heeft ontvangen, is de reis definitief bevestigd en zal Amazing African Trips een factuur opmaken en versturen. Voor de verdere aanvaarding van de opdracht verlangt Amazing African Trips een aanbetaling van 30% van de totale reissom. Mocht Amazing African Trips moeten afwijken van de voorgenoemde aanbetaling van 30%, dan zal Amazing African Trips dit duidelijk in de reisovereenkomst vermelden. 

3.2  De in de reisovereenkomst genoemde aanbetaling dient binnen een termijn van 7 dagen voldaan te zijn.

Het restant van de verschuldigde reissom dient uiterlijk op de in de factuur vermelde datum aan Amazing African Trips voldaan te zijn. Bij boekingen met een vertrekdatum binnen 6 weken dient de volledige reissom ( 100 % ) ten tijde van de reservering te worden voldaan.  

3.3  Een geboekte reis kan alleen dan doorgang vinden wanneer de aan- en/of betaling volledig hebben plaatsgevonden. Wanneer dit niet tijdig geschiedt, is de reiziger van rechtswege in verzuim en wordt de geldende overeenkomst(en) geannuleerd op de eerste dag van het verzuim. Amazing African Trips is dan genoodzaakt om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. Reeds betaalde gelden worden met de annuleringskosten verrekend. 

3.4  Amazing African Trips mag bedingen dat tot uiterlijk 20 dagen voor de aanvang van de reis zij de reissom mag verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerkosten met inbegrip van brandstofkosten, de verschuldigde heffingen en belastingen of de toepasselijke wisselkoersen. De reiziger wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Bij toepassing van dit beding geeft Amazing African Trips aan op welke wijze de verhoging is berekend. De reiziger kan de verhoging afwijzen. 

Na een afwijzing van de reiziger, kan Amazing African Trips de reisovereenkomst opzeggen. De reiziger heeft recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.  

Artikel 4  Opzeggen reisovereenkomst door reiziger

4.1  De reiziger kan de reisovereenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang opzeggen. De opzegging van de reisovereenkomst dient door de hoofdboeker schriftelijk per aangetekende brief plaats te vinden. De datum van bezorging van de aangetekende brief geldt als datum van annulering. 

4.2  Indien de reiziger opzegt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt de reiziger Amazing African Trips de schade die deze ten gevolge van de opzegging lijdt:

* Annulering tot 42 dagen voor vertrek 50% van de totale reissom;

* Annulering tussen de 41 en 36 dagen voor vertrek 75% van de totale reissom;

* Annulering vanaf 35 dagen voor vertrek of later 100 % van de totale reissom. 

4.3  Reeds betaalde niet terug te vorderen (non-refundble) aanbetalingen door Amazing African Trips aan derde kunnen bij een annulering niet worden vergoed. Deze kosten zullen duidelijk op de reisovereenkomst worden aangeven en vormen een apart onderdeel van de aanbetaling. De hoogte van deze aanbetalingen aan derde kunnen afwijken van het percentage dat Amazing African Trips hanteert.  

4.4  Indien de reiziger opzegt wegens een niet aan hem toe te rekenen omstandigheid, heeft hij recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.

Er zal geen sprake zijn van teruggave over dat deel van de schade dat reeds onder de dekking valt van de (reis)verzekering van de reiziger zelf. 

4.5  Wijzigingen van de vertrekdatum of vermindering van het aantal reizigers na definitief bevestigen van de reis, wordt beschouwd als een annulering over het aan te passen deel. Over dit deel gelden de regels voor annulering. 

4.6.  Er kan geen restitutie over de reissom worden verleend bij het niet verschijnen, te laat komen, of wanneer een reis/onderdeel voortijdig wordt afgebroken. 

Artikel 5  In-de-plaatsstelling

5.1  Tijdig voor aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

* De ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden. Het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen voor vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht. De voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling. 

* De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Amazing African Trips voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.  

Artikel 6  Opzeggen reisovereenkomst door Amazing African Trips

6.1  Amazing African Trips heeft het recht de reisovereenkomst op te zeggen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld medegedeelde, omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere verbondenheid van Amazing African Trips aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Voorbeelden van gewichtige redenen zijn in ieder geval: natuurrampen, oorlogen, stakingen, ernstige rellen en criminaliteit. 

Artikel 7  Prijzen

7.1  Tenzij anders vermeld zijn genoemde prijzen in euro’s en exclusief verzekeringen, internationale vluchten, visumkosten, vertrek belastingen, facultatieve excursies en persoonlijke uitgaven. Amazing African Trips behoudt zich het recht voor de prijzen van de aangeboden reizen aan te passen als de nu geldende BTW voorschriften wijzigen, alsmede eventuele prijswijzigingen als gevolg van sterke koerswijzigingen, verhoogde airporttaxes, brandstofprijzen en parkgelden aan te passen en door te berekenen, ook al is de gehele reissom reeds voldaan. 

Artikel 8  Wijzigingsclausule

8.1  Amazing African Trips behoudt zich het recht voor om, op grond van veranderende omstandigheden, eenzijdige wijzigingen in de algemene voorwaarden door te voeren. Deze wijzigingen zullen pas ingaan nadat de klant hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte is gebracht.  

Artikel 9  Aansprakelijk

9.1  Amazing African Trips zal de uitvoer van haar activiteiten met grote zorg vormgeven en streven naar een grote mate van klanttevredenheid. Echter indien een reis niet verloopt overeenkomstig de afspraken welke zijn vastgelegd in de reisovereenkomst, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk melding te doen aan Amazing African Trips.  

9.2  Amazing African Trips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de handelingen en/of nalatigheden van de van de bij de uitvoering van de reisovereenkomst betrokken derden nog voor de door hen verstrekte informatie in welke vorm dan ook. 

9.2  Wanneer Amazing African Trips zelf te kort schiet en de reiziger daardoor schade lijdt (ook reisgenoot), is de aansprakelijkheid van Amazing African Trips beperkt tot maximaal 25 % van de gefactureerde diensten.  

9.3  Het reizen naar aangeboden bestemmingen van Amazing African Trips kunnen extra risico’s met zich meebrengen. Amazing African Trips zal de reiziger wijzen op deze risico’s, echter Amazing African Trips kan hiervoor nooit verantwoordelijkheid gehouden worden.

Amazing African Trips is niet verantwoordelijk voor toezeggingen van haar eigen personeel of van derden, daar waar zij niet beschreven staan in deze voorwaarden of in de voorwaarden van derden, mits later toezeggingen schriftelijk worden bevestigd.   

Artikel 10  Reisdocumenten

10.1  Naast de algemene reisinformatie die Amazing African Trips verstrekt bij haar reisbescheiden, is de reiziger zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige informatie in te winnen en deze te allen tijde up to date te houden.

Dit betreft het inwinnen van alle informatie die nodig is voor het op een juiste wijze volbrengen van de reis te weten:  juiste reisdocumenten, geldige identiteitsbewijzen zoals en paspoort of identiteitskaart of (internationaal) rijbewijs, de nodige visa, medische documenten zoals een inentings- en vaccinatieboekje en eventueel bewijs van gebruik van medicijnen, diverse verzekeringen zoals een adequate reisverzekeringen, annuleringsverzekering, ongevallenverzekering, bagageverzekering en een repatriërings-en ziektekostenverzekering. 

10.2  De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van alle voor de reis benodigde documenten. Wanneer de reiziger door het ontbreken van enig (geldig) document de reis niet of gedeelte niet heeft kunnen maken, draagt de reiziger daar zelf de verantwoordelijkheid voor. 

10.3  Amazing African Trips draagt geen verantwoordelijkheid voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage of andere reisbescheiden. 

Artikel 11  Incassokosten 

11.1  De reiziger die niet tijdig aan de geldelijke verplichting voldoet conform de afspraken vastgelegd in de reisovereenkomst, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd, tenzij de voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener een hoger percentage voorschrijven. 

11.2  Voorts is de reiziger gehouden tot een vergoeding van buitenrechtelijke incassokosten gelijk aan 15 % van de het gevorderde. 

Artikel 12  Klachten

12.1  Klachten tijdens de reis betreffende de uitvoering van de reisovereenkomst dienen ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden, zodat meteen naar een adequate oplossing gezocht kan worden. Daarvoor moet de reiziger zich zo spoedig mogelijk melden bij Amazing African Trips of anders in de reisbescheiden aangegeven tussenpersoon. 

12.2  Klachten over een door Amazing African Trips gemaakte reservering, of over door Amazing African Trips verstrekte adviezen en informatie, kunnen uiterlijk tot één maand na afloop van de gereserveerde dienst of, als de reis geen doorgang heeft gevonden, tot één maand na de oorspronkelijke vertrekdatum genoemd in de reisovereenkomst, bij Amazing African Trips worden ingediend. 

Amazing African Trips zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.  

Artikel 13  Recht

13.1  Het Nederlandse recht is van toepassing op de overeenkomst die op basis van deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is. De reiziger die geen gebruik wenst te maken van de genoemde bindende adviesprocedure heeft het recht zich tot de bevoegde rechter te wenden. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is. Alle vorderingsrechten vervallen 1 jaar na afloop van de reis.

Oostelijk Afrika

Contact

Amazing African Trips

Igor Strawinskystraat 84

1544 MG Zaandijk

Telefoon: +31 6 133 300 70

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.